Organizing committee

Organizing committee

  • Carl Cargill (Adobe)

  • Edward J. Delp (Purdue University)

  • Touradj Ebrahimi (EPFL)

  • Jochen Friedrich (IBM)

  • Ramesh Jain (UCI)

  • Masahito Kawamori (Keio University)

  • Patrick Luthi (Ecma International)

  • Martin Rerabek (EPFL)

  • Istvan Sebestyen (Ecma International)