EDPY PhD students

Samy Adjam

Samy Adjam

Position
Doctoral Assistant
 
Mina Akhyani

Mina Akhyani

Position
Doctoral Assistant
 
Alessandro Coretti

Alessandro Coretti

Position
External Student
 
Loïc Favre

Loïc Favre

Position
Doctoral Assistant
 
Samuel Lanthaler

Samuel Lanthaler

Position
Doctoral Assistant
 
Bryan Linehan

Bryan Linehan

Position
Guest PhD Student
 
Tianyi Liu

Tianyi Liu

Position
Doctoral Assistant
 
Mithilesh Nayak

Mithilesh Nayak

Position
Student/Auxiliary
 
Rita Therisod

Rita Therisod

Position
Doctoral Assistant